Sıkça Sorulan Sorular

sikca-sorulan-sorular

Ülkemizde yabancılar için yasak olarak belirlenen meslekler şunlardır;

· Dişçilik, ebelik, hasta bakıcılık
· Eczacılık
· Veterinerlik
· Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
· Avukatlık
· Noterlik
· Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
· Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı,
dalgıçlık,arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
· (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227’nci maddesi gereğince) Gümrük müşavirliği.

Belirlenen öne çıkan yasaklı mesleklerdir.

Kaçak çalışılması durumunda, sorumlu kişi tarafından bir tutanakla tespit edilerek, yabancı ve yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunun 21 nci maddesinde öngörülen para cezalarının uygulanması için söz konusu tutanağın bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Kaçak çalışan yabancıya 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 25 nci maddesine göre yurtdışında da tebligat yapılabileceğinden şahsın yurtdışında ki adreslerinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen tutanakta yer alması gerekmektedir. Denetlemeler sırasında kaçak çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınır dışı işlemleri yapılmaktadır. Sınır dışı edilecek yabancılara ilişkin olarak, para cezasının ödenmemesi durumunda, cezanın ülkeye girişte tahsil edilebilmesi ve ödeme yapılmadan yabancıların ülkemize alınmamaları amacıyla, yabancılar “Ç” kodlu tahdit programı kapsamına alınmaktadır.

Yabancıların Çalışma İzinlerini düzenleyen 4817 Sayılı Kanunun 21’inci maddesince izinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenlere ve izinsiz çalışan yabancılara 2014 yılı için uygulanacak İdari Para Cezaları ;

Çalışma izni olmayan yabancı işçiyi çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 7.612 TL

Çalışma izni olmadan bağımlı çalışan yabancı işçiye; 759 TL

Çalışma izni olmadan bağımsız çalışan yabancıya; 3,043 TL

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için; 379 TL ceza verilir.
Yukarıda sayılan fiillerin tekrar etmesi halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamak için çalıştıracağınız her işçi için mutlaka çalışma izni almalısınız. Ev işlerinde veya dadı olarak çalıştıracağınız yabancıların da mutlaka çalışma izni olması gerekmektedir. Yabancılarınızı yasal yollardan çalıştırmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak olan (Mimar, mühendis, şehir planlamacı vb.) yabancıların çalışma izni başvurularında; başvuru için gerekli belgelere ilaveten aşağıdaki belgelerin de bakanlığa sunulması gerekmektedir.

1.Yabancının yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”,

2.Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

*Yabancıya çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde geçici üyelik kaydı için ilgili meslek odasına ve çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur.

A) Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler

B) Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

C) Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yabancının çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde işverenler durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

D) Çalışma izni verilen yabancının herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona ermesi halinde bu akdin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde işverenler durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ayrı ayrı idarî para cezası verilir.

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç “on beş” gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir.

NOT : Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

Çalışma izninin bittiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.
Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.
Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunan yabancılar, çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen zaman diliminde, alacağı görevin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekteki çalışmalarını sürdürebilirler. Bu yabancılar, işyerinde fiilen çalıştıkları sürece geçerli olmak üzere uzatma başvurusunda bulunduklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen belgeyi taşırlar. Bu belge veriliş tarihinden itibaren “doksan gün” sonra geçerliliğini yitirir.Yabancının bu belgeyi taşıdığı süre içerisindeki çalışması, doğuracağı sonuçlar bakımından kanuni çalışma olarak kabul edilir. Bu süre içerisinde yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri devam eder.

Çalışma izninin süresi hizmet akdinin veya işin süresinden daha uzun olamayacağından (Yönetmelik Md.19) çalışma izinleri, izni veren kurum tarafından iptal edilmesi halinde, çalışma amaçlı ikamet tezkeresi resen iptal edilecek ve bu yabancılar hakkında ikamet izni ile ilgili umumi hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi almış olup ta çalışma izni, izni veren kurum tarafından iptal edilmesi üzerine ikamet tezkeresinin de iptaline karar verilen ancak, şahsın adresinde bulunamaması veya başvuruda bulunarak emniyet makamlarını bilgilendirmemesi sonucunda ikamet tezkeresi üzerinde iptal işlemi yapılamayan yabancıların bu tezkereyi kullanmalarının engellenmesi için “İkamet tezkeresi geçersiz kılınan yabancı” tanımıyla tahsis edilen “Ç” kodlu tahdit programı altındaki 118 suç kodu ile süreli yurda giriş yasağı kapsamına alınacaktır.

+9 0212 853 99 90